top of page

Pogoji poslovanja

Politika zasebnosti BE FREE, Maruša Potokar s.p.


 

O politiki varstva osebnih podatkov
Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) je seznanitev naročnikov,
uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih
podatkov s strani BE FREE, MARUŠA POTOKAR S.P., Adamičeva cesta 1B, Grosuplje (v nadaljevanju:
podjetje) ter pravicami posameznikov na tem področju.

 

Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

 

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje
informacije:


1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, vključno s
profiliranjem osebnih podatkov posameznikov,
3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
5. pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti
in zaupnosti komunikacije uporabnikov, ki so pravne osebe.

 

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s politiko varstva osebnih
podatkov, je Maruša Potokar, Adamičeva cesta 1B, Grosuplje in je edina pooblaščena oseba za varstvo
podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu marusa@befree.space

 

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
 

Obdelava na podlagi pogodbe:
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni in
facebook strani preko spletne strani (prijava na BeFree novičke, prijava na dogodek), namene neposrednega trženja
(prijava na ekskluzivna povabila na delavnice, programe in dogodke), namene segmentiraja (prijava
na tebi prijazno in individualizirano kreirano epošto in oglase na Facebooku), v namen izvajanja in obveščanja o dogodkih objavljenih na spletni strani, v namen analize delovanja strani s pomočjo Google analytics.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne
podatke posameznikov za naslednje namene:

 •  Email naslov (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, e-gradiva, oglaševanje na

Facebooku)

 • Ime in Priimek (za namene obveščanja v primeru dogodkov, nakupa, dostave..., pošiljanja e-novičk, pošiljanja e-gradiva, za dostavo po pošti, ob obisku certificirane delavnice Access Consciousness: za izdajo certifikatov o udeležbi na delavnici in za vpis v bazo Access Consciousness o opravljeni delavnici)

 • Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, nakupa, dostave...)

 • Domači naslov (za kreiranje in pošiljanje računov, za dostavo po pošti )

 • Podatki o podjetju (za kreiranje in pošiljanje računov, za dostavo po pošti)

 • Datum rojstva (za email rojstnodnevno voščilo ob rojstnem dnevu, ob obisku certificirane delavnice Access Consciousness: za izdajo certifikatov o udeležbi in vpis v bazo Access Consciousness o opravljeni delavnici)


Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in
prekinitev naročniškega razmerja.
 

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: 
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na
primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim
uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek
kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje
posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil
podjetja med brskanjem na spletu.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma
spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri
čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se
nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje
posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja
v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.
Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno
zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev, rejnik
ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali
spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in
slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in

pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v
potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem

na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali

storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag,
opredeljenih v tej politiki;

 • pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v

mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno
z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

 • pogodbeni obdelovalci, s katerimi lahko sodeluje ponudnik so:

       1. računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
       2. ponudniki obdelave podatkov in analitike;
       3. vzdrževalci IT sistemov;
       4. ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp, SendInBlue in drugi);
       5. ponudniki plačilnih sistemov, kot so Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay
in drugi);
       6. ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft);
       7. ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

 

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in
osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z
zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim
obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

 

Rok hrambe osebnih podatkov
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka
zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.
Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev,
prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko
obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.
Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do
preklica.

 

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v
vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic
posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

 

Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od
prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov
na marusa@befree.space ali po pošti na naslov BE FREE, Maruša Potokar s.p., Dolenjska cesta 341,
Škofljica.

 

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi,
se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno
od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za
potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali
pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja

informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z
zahtevo.

 

Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,

 • pravico do popravka,

 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

 • pravico do omejitve obdelave,

 • pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Pravica do dostopa do podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v
zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih
informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;

 • vrste osebnih podatkov;

 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti

uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila,

ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev

obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki,
ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z

njihovim virom;

 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter

smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave.

 

Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se
obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 

Pravica do popravka 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih
osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne
podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače

obdelani;

 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne

obstaja nobena druga pravna podlaga;

 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, za njihovo

obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;

 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU

ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev
informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih
podatkov ne more dati;

 • Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo “odjava”, ki je na dnu vsakih

poslanih e-novic. Lahko pa nam tudi pišete na zgoraj navedeni e-poštni naslov in vas bomo
odjavili.


Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s
tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov
ali njihove kopije.

 

Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo,
kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti

točnost osebnih podatkov;

 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega

zahteva omejitev njihove uporabe;

 • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov;

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi

upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi
z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni
podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z

avtomatiziranimi sredstvi.

 

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim
posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na
zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, podjetje preneha obdelovati
osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja,
ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene
takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor
neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne
privolitve.

 

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na
elektronski naslov marusa@befree.space ali po pošti na naslov BE FREE, Maruša Potokar s.p.,
Adamičeva cesta 1B, Grosuplje.

 

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo
neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim
krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi
podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel
vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe informacijskemu pooblaščencu vloži
obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v
petih delovnih dneh.

 

Piškotki
Če samo brskate po spletni strani in se strinjate s politiko piškotkov, takrat zbiramo zgolj podatke, ki
se zbirajo skozi piškotke (agregirani demografski podatki), ki omogočajo optimizacijo svojih
internetnih aktivnosti.

 

Varnost

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas
zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali
neavtoriziranim odkritjem.

 

Veljavnost Politike
Ta politika je objavljena na spletni strani https://www.befree.space / in začne veljati s 1.1.2019.
Ta politika se lahko spremeni ali dopolni brez predhodnega obvestila.

bottom of page